Regels

I. INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Quotien INT LTD ("Bedrijf," "wij," "ons," of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de website https://evaluatoren.nl/ alsmede enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Wij zijn geregistreerd in Ierland en hebben onze statutaire zetel op -, OFFICE 2, 12A LOWER MAIN STREET, LUCAN, DUBLIN, K78 X5P8, Ierland. U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

II. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

I. 2.1. Quotien INT LTD biedt via haar website diensten aan voor de evaluatie van motorvoertuigen (hierna: voertuigen), alsook andere diensten in verband met voertuigen (hierna: de dienst). De diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
(i) (i) verificatie van het voertuig in een gespecialiseerde databank, en
(ii) (ii) schatting van de prijs van het voertuig.


2.2. 2.2. Indien u de Dienst wenst te kopen, kunt u de volgende handelingen verrichten:
(i) vul het bestelformulier in,
(ii) klik op de knop "Bestellen met de betalingsverplichting".


2.3. Zodra u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Door het plaatsen van een bestelling en het ontvangen van een bevestiging gaat u een bindende overeenkomst aan met Quotien INT LTD, die geregeld wordt door de onderhavige Voorwaarden. Indien u meer informatie wenst over uw bestelling, kunt u een bericht sturen via het contactformulier op de website.2.4. Door op de knop "Bindende bestelling met betalingsverplichting" te klikken, gaat u ermee akkoord en bent u ervan op de hoogte dat de bestelde diensten binnen 14 dagen vanaf de datum van de bestelling aan u zullen worden toegezonden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u na ontvangst van de Dienst de Overeenkomst niet kunt beëindigen op andere gronden dan die welke in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.2.5. Als u onjuiste informatie die u hebt ingevoerd wilt wijzigen, kunt u ons een e-mail sturen via het contactformulier op de website.
2.6. Het resultaat van de dienst - een voertuigevaluatie en een certificaat - zal u worden toegestuurd op het e-mailadres dat u in uw bestelformulier hebt opgegeven. Op verzoek kunnen de voertuigevaluatie en het certificaat ook naar uw fysieke adres worden gestuurd.


2.7. Deze dienst wordt geacht te zijn voorbereid en te zijn begonnen nadat u op de knop "Verzenden" hebt geklikt, en wij uw contactinformatie en de technische informatie betreffende uw voertuig hebben ontvangen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden voordat u deze informatie verzendt, aanvaardt u deze automatisch.
2.8. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het product niet kan worden geretourneerd en dat u geen recht hebt om onze digitale diensten te weigeren/retourneren nadat u op de knop "Versturen" hebt geklikt. Een product dat is gecertificeerd met een officieel certificaat is het resultaat van evaluatiewerk en kan daarom na ontvangst niet worden geretourneerd. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord met het betalen voor de dienst.

III. PRIJZEN

3.1. De prijs van de Dienst is vastgesteld op 120 EUR. In sommige gevallen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
3.2. Alle prijzen voor de diensten worden weergegeven in euro (EUR).

IV. BETALING VAN DIENSTEN

4.1. De betaling van de diensten kan worden uitgevoerd via overschrijving op ons IBAN.
4.2. Na ontvangst van de bestelling, ontvangt u een factuur op uw e-mail.
4.3 In Europa kunnen betalingen worden verricht vanaf elke bankrekening op onze IBAN-bankrekening.
4.4 Als u problemen heeft met de betaling op onze IBAN bankrekening, neem dan contact op met uw bank of stuur ons een e-mail.
4.5. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie en andere gegevens over de betalingsoverdracht correct zijn. Quotien INT LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transacties die onjuist zijn geworden ten gevolge van factoren waarover wij geen controle hebben.
4.6. Indien u op de vervaldag niet hebt betaald, is een bijkomende boete van € 20 (EUR) van toepassing, die u na 14 (veertien) dagen zal worden opgelegd.
4.7. Indien de aan ons verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur en/of mededeling omtrent extra boete volledig moeten zijn voldaan.
4.8. Indien u niet op tijd betaalt, zal uw schuld na 30 (dertig) dagen worden overgedragen aan een geschikte incasso-instelling.

V. HERROEPINGSRECHT (OPGEHEVEN)

5.1. Indien u handelt als consument (d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden), hebt u het recht om uw aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De bestelling kan echter niet worden geannuleerd/geweigerd na ontvangst van de Dienst. In het kader van deze overeenkomst moet u zich ervan bewust zijn dat de Diensten die wij leveren digitale Diensten zijn en dat wij de diensten beginnen te leveren onmiddellijk nadat u uw bestelling hebt geplaatst. Indien wij niet met de levering van de Dienst zijn begonnen, wordt u daarvan door onze medewerkers per e-mail op de hoogte gesteld. Alleen in dit geval kan uw herroepingsrecht worden toegepast.
5.2. In ieder geval vervalt het herroepingsrecht veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst. Om van uw aankoop af te zien, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Quotien INT LTD en uw voornemen duidelijk kenbaar te maken (via het contactformulier op de website). De volgende contactinformatie kan worden gebruikt om van de aankoop af te zien: Contactformulier: https://evaluatoren.nl/contact U kunt ook andere contactmiddelen gebruiken.

VI. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1. Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafieken op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van het desbetreffende land, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De Content en de Merken worden op de Site "AS IS" aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Content of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.2. Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VII. GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

7.1. Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent (ouder dan 18 jaar of 21 in sommige landen) en u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u verblijft; (3) u geen toegang zult krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site geen inbreuk zal maken op enige toepasselijke wet of regelgeving.
7.2. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

VIII. VERBODEN ACTIVITEITEN

8.1. U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
8.2. Als gebruiker van de Site, stemt u ermee in om niet:
8.2.1. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Site om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
8.2.2. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.
8.2.3. Het omzeilen, uitschakelen of anderszins hinderen van beveiligingsfuncties van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.
8.2.4. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.
8.2.5. Informatie verkregen van de Site gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
8.2.6. Oneigenlijk gebruik te maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag in te dienen.
8.2.7. De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
8.2.8. Het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.
8.2.9. Het uploaden of verzenden (of pogen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu posten van repetitieve tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of stoort.
8.2.10. Het systeem niet op geautomatiseerde wijze gebruiken, zoals scripts gebruiken om commentaar of berichten te verzenden, of gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
8.2.11. Het copyright of andere eigendomsrechten verwijderen van enige Inhoud.
8.2.12. Pogingen om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
8.2.13. Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").
8.2.14. De Site of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Site te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.
8.2.15. Intimideren, lastigvallen, intimideren of bedreigen van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u.
8.2.16. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
8.2.17. De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
8.2.18. Behoudens voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u geen van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site ontcijferen, decompileren, disassembleren of onderwerpen aan reverse engineering.
8.2.19. Behalve als gevolg van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, zult u geen geautomatiseerd systeem gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat utility, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of een ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of lanceren.
8.2.20. Gebruik maken van een inkoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.
8.2.21. Ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
8.2.22. De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.
8.2.23. De Site gebruiken om reclame te maken of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.

IX. INDIENINGEN

9.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor alle wettige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.
9.2. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

X. BEHEER VAN HET TERREIN

10.1. Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die bedoeld is om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te bevorderen.

XI. PRIVACY BELEID

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Lees ons Privacybeleid: evaluatoren.nl/privacy. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Let op: de Site wordt gehost in Ierland. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Ierland, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens over aan Ierland, en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Ierland.

XII. DUUR EN BEËINDIGING

12.1. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON DAN OOK, OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.
12.2. Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

XIII. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

13.1. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.  
13.2. Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan resulteren in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

XIV. TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ierland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt, en u een consument bent, geniet u bijkomend de bescherming die u geboden wordt door dwingende bepalingen van het recht van het land waar u verblijft. Quotien INT LTD en uzelf komen overeen dat u zich onderwerpt aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Ierland, hetgeen betekent dat u in Ierland, of in het EU-land waarin u woonachtig bent, een vordering kunt instellen ter verdediging van uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden.

XV. GESCHILLENBESLECHTING

15.1. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Indien u dit onderwerp onder onze aandacht wilt brengen, kunt u contact met ons opnemen.

XVI. CORRECTIES

16.1. Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

XVII. DISCLAIMER

17.1. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR DERDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

XVIII. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

18.1. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERSLUIDEND HIERIN VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAAGSTE VAN HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD OF $10,00 USD. BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

XIX. VRIJWARING

19.1. U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u verbonden bent via de Site. 19.2. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u verplicht bent ons te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures die onder deze schadeloosstelling vallen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

XX. GEBRUIKERSGEGEVENS

20.1. Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen.
20.2. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.
20.3. U stemt ermee in dat uw gegevens aan incassobedrijven kunnen worden verstrekt indien u niet betaalt voor de verleende Diensten en/of niet voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

XXI. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

20.4. Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden.
20.5. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze. 

XXII. DIVERSE

22.1. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle door ons op de Site of met betrekking tot de Site geplaatste beleidslijnen of werkingsregels vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
22.2. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dit toestaat. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.
22.3. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
22.4. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld.
22.5. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.
22.6. Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht op het ontvangen van specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging. Zorg ervoor dat u de toepasselijke Voorwaarden controleert telkens wanneer u onze Site gebruikt, zodat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.
22.7. De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
22.8. De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich op de Site registreren. 

XXIII. CONTACT OPNEMEN 

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: 


Quotien INT LTD
-
__________
Ierland
[email protected]

Menu