Privacybeleid

Functionaris voor gegevensbescherming en zijn contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Quotien INT LTD, die eigenaar is van de online evaluatoren.nl.

Het doel van een privacybeleid

Ons bedrijf " Quotien INT LTD " verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van dit privacybeleid is ervoor te zorgen dat de privacy van onze werknemers, leveranciers en klantengegevens wordt gerespecteerd en beschermd. Persoonsgegevens zijn een verscheidenheid aan informatie die kan worden gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren, dus is het belangrijk om te bepalen volgens welke principes uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt of die wij van u verkrijgen via de website, zijn gebruikt.

Toepassingsgebied

Het privacybeleid is van toepassing op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens met betrekking tot: - personen - voor cliënten (waaronder potentiële, voormalige en bestaande); - bezoekers op de website van " Quotien INT LTD ". Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens, ongeacht de vorm en/of omgeving waarin de Cliënt zijn of haar persoonsgegevens verstrekt en in welke systemen van de onderneming of op papier deze worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

" Quotien INT LTD " verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het verlenen van diensten:

- om de klant te identificeren;
- voor het opstellen, afsluiten en sluiten van facturen;
- verlening van diensten;
- levering/onderhoud van diensten;
- garanties voor de uitvoering van verplichtingen;
- verbetering en ontwikkeling van diensten, onderhoud van websites;
- het bevorderen van, het adverteren voor en het verspreiden van het gebruik van de dienst;
- administratie van de facturering;
- klantenbinding, loyaliteit, tevredenheidsmeting.

Analyse en planning van zaken

- voor statistiek en bedrijfsanalyse;
- planning en boekhouding;
- kwaliteitsborging van gegevens;
- om klanten enquêtes te houden;
Informatie verstrekken aan de staats- of lokale overheidsinstellingen in gevallen die in externe normatieve besluiten zijn gespecificeerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

- Klantorder - om de order van de Klant uit te voeren of om de dienst te verlenen;
- Voldoen aan de wettelijke voorschriften - Voldoen aan de verplichtingen van de externe wettelijke voorschriften die bindend zijn voor "Quotien INT LTD" ;

Verwerking van persoonsgegevens:
" Quotien INT LTD " verwerkt persoonsgegevens voor het doel van de gegevensverwerking en op basis van de rechtsgrondslag.
" Quotien INT LTD " verwerkt de gegevens van de Cliënt met gebruikmaking van de mogelijkheden van de moderne technologie, rekening houdend met de bestaande privacyrisico's en de redelijke organisatorische, financiële en technische middelen die "Quotien INT LTD" ter beschikking staan.
De weigering van de klant om "Quotien INT LTD" te voorzien van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de gespecificeerde activiteiten vormen een belemmering voor de Klant om de ontvangst te ontvangen, maar "Quotien INT LTD" om bepaalde activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld om een product te kopen op "Quotien INT LTD" internet platform.
" Quotien INT LTD " kan derden of hun samenwerkingspartners machtigen om afzonderlijke leveringsdiensten, facturering, enz. uit te voeren, met het oog op een kwaliteitsvolle en snelle uitvoering van de aankoop van de klant. Indien voor de vervulling van deze taken derden of samenwerkingspartners persoonsgegevens van de klant verwerken waarover "Quotien INT LTD" beschikt, worden de betreffende derden of samenwerkingspartners beschouwd als verwerkers en heeft "Quotien INT LTD" het recht om de persoonsgegevens van de klant over te dragen voor de vervulling van hun taken, voor zover dit noodzakelijk is voor specifieke activiteiten." Quotien INT LTD " samenwerkingspartners zullen zorg dragen voor de nakoming van de vereisten inzake gegevensverwerking en -bescherming in overeenstemming met de vereisten en wetgeving van " Quotien INT LTD " .

Bescherming van persoonsgegevens

" Quotien INT LTD " beschermt de gegevens van de Cliënt met gebruikmaking van de mogelijkheden van de moderne technologie, rekening houdend met de bestaande privacy risico's en Quotien INT LTD redelijkerwijs beschikbare organisatorische, financiële en technische middelen.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

" Quotien INT LTD " platform en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant zolang minstens één van de volgende criteria bestaat - de gegevens zijn noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verkregen; - Quotien INT LTD of de klant kan zijn of haar legitieme belangen uitoefenen zolang er een wettelijke basis is voor de verwerking van de gegevens op de wijze voorzien door externe wet- en regelgeving; - zolang één van de partijen een wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren. Wanneer de in deze clausule genoemde omstandigheden ophouden, zullen de persoonsgegevens van de Cliënt worden gewist.

Toegang tot persoonsgegevens en andere rechten van de Klant

De Klant heeft het recht om de informatie te ontvangen die in de regelgeving is bepaald met betrekking tot de verwerking van zijn/haar gegevens.
De Klant heeft ook het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonlijke gegevens op grond van de regelgeving, om Quotien INT LTD te vragen de gegevens aan te vullen, te rectificeren of te verwijderen, of om hun verwerking met betrekking tot de Klant te beperken, De Klant kan verzoeken om zijn of haar rechten uit te oefenen door:

- Schriftelijk in persoon aan " Quotien INT LTD ", op vertoon van een identiteitsbewijs;
- Per e-mail [email protected] , ondertekening met een beveiligde elektronische handtekening.

Verzamelde gegevens:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. (Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u ons schrijven op: [email protected] ).

Menu